Dra. Salma

Dra. Salma

Guru Aqidah & Akhlak
NIP: 19631231 199905 2 016
Pangkat: Pembina Tk. I
Golongan: IV/b
Jabatan: Guru
Mapel Utama: Aqidah & Akhlak
Alamat: Desa Lieue, Darussalam, Aceh Besar