Zuaidar, S.Ag

Zuaidar, S.Ag

Guru
NIP: 19711220 199905 2 002
Pangkat: Pembina Tk.I
Golongan: IV/b
Jabatan: Guru
Mapel Utama: Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Alamat: Jalan Lingkar Mesjid Tungkob, No. 1, Desa Tungkob, Darussalam. Aceh Besar